QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     
Biểu mẫu theo Công văn số 665/UBND-KTHT ngày 06/8/2020
..
Xem tiếp
Tài liệu tập huấn theo Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 05/6/2020
..
Xem tiếp
Biểu mẫu theo Công văn số 388/UBND-KTHT ngày 15/5/2020
..
Xem tiếp
Biểu mẫu theo Công văn số 1215 /UBND-KT&HT
Thực hiện Công văn số 4311/SXD-KT&VLXD ngày 25/11/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình về việc tổng hợp số liệu về các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn năm 2019...
Xem tiếp
Công văn và biểu mẫu Báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng năm 2019.
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 23/4/2019 của Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện...
Xem tiếp