Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 1702/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Quảng Trạch UBND huyện Quảng Trạch 06/09/2022 Còn
2 5/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các Dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025( lần 2) nguồn vốn ngân sách huyện quản lý HĐND huyện Quảng Trạch 20/06/2022 Còn
3 7/NQ-HĐND Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý HĐND huyện Quảng Trạch 20/06/2022 Còn
4 6/NQ-HĐND VV điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025( lần 1) và thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 ( lần 2) nguồn vốn ngân sách huyện quản lý HĐND huyện Quảng Trạch 20/06/2022 Còn
5 23/QĐ-UBND Về việc công bố, công khai điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Quảng Trạch UBND huyện Quảng Trạch 06/01/2022 Còn
6 3324/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân do GPMB xây dựng công trình: Hệ thống cung cấp nước ngọt phục vụ cho Nhà máy Nhiệt điện I thuộc Trung tâm điện lực Quảng Trạch tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch (đợt 1). UBND huyện Quảng Trạch 30/12/2021 Còn
7 103/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2020 HĐND huyện Quảng Trạch 29/12/2021 Còn
8 3286/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức để GPMB công trình Xây dựng các tuyến đường kết nối từ trục N1 đến Trung tâm dạy nghề huyện Quảng Trạch. UBND huyện Quảng Trạch 29/12/2021 Còn
9 3278/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện GPMB xây dựng công trình Sửa chửa, nâng cấp tuyến đường liên xã Quảng Thanh – Quảng Phương – Quảng Lưu – Quảng Tiến (Đợt 1) UBND huyện Quảng Trạch 29/12/2021 Còn
10 108/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2022 HĐND huyện Quảng Trạch 28/12/2021 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »