QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 4739

  • Tổng 6.898.587

Kế hoạch Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiêu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới, sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Quảng Trạch năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. Mục đích, yêu cầu

1.Mục đích

- Củng cố, giữ vững và nâng cao tính bền vững của các tiêu chí NTM đã đạt; đặc biệt, chú trọng cảnh quan, môi trường, văn hóa, an ninh trật tự và an toàn xã hội.

- Từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao hơn nữa mức sống của người dân, xây dựng nông thôn có kinh tế hộ gia đình phát triển; kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu của người dân; cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp; giữ gìn, phát huy vẻ đẹp, yên bình của làng quê truyền thống.

- Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân với cộng đồng; tạo sự đồng thuận và hài lòng của nhân dân.

- Nhằm cụ thể hóa Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh. Xác định rõ nội dung công việc, lộ trình thực hiện, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm đúng nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và của các cơ quan, tổ chức có liên quan, đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời, thống nhất và có hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Phát huy vai trò lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền và các hội đoàn thể ở thôn xóm, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới để xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, có kinh tế xã hội phát triển, an ninh trật tự được bảo đảm, đáp ứng nguyện vọng của người dân.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu của bộ tiêu chí KDCKM: khu dân cư có nhà, vườn hộ gia đình khang trang, ngăn nắp; đường làng, ngõ xóm rộng rãi, thoáng mát, sạch đẹp; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và cao hơn so với những khu dân cư khác.

- Đánh giá đúng thực trạng, có phương án chi tiết xây dựng khu dân cư, có lộ trình, giải pháp cụ thể để hoàn thành từng nội dung của bộ tiêu chí KDCKM, VMNTM; Phương án phải được hội nghị nhân dân tham gia bàn bạc, thảo luận, góp ý và được UBND xã thống nhất, phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- Các cấp, các ngành, các địa phương phải coi đây là Chương trình phát triển kinh tế quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư, góp phần hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các địa phương cần ưu tiên đưa nội dung triển khai OCOP bổ sung vào Chương trình công tác trọng tâm trong năm của đơn vị để chủ động thực hiện có hiệu quả Chương trình.

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch đã phê duyệt, chủ động triển khai kế hoạch của đơn vị mình, phối hợp với cơ quan thường trực thực hiện Chương trình OCOP của huyện đúng yêu cầu, tiến độ.

- Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả và thống nhất giữa Văn phòng Điều phối nông thôn mới với các phòng, ban, ngành, các đơn vị liên quan và các địa phương trong việc triển khai các nội dung của Kế hoạch.

- BCĐ xây dựng NTM có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thực hiện đúng nội dung và lộ trình kế hoạch đề ra, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn xử lý những khó khăn vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện để hoàn thành các nội dung theo yêu cầu.

II. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

- Góp phần hiện thực hóa các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới phát triển ổn định và bền vững.

- Tiếp tục tạo bước phát triển mới trong xây dựng nông thôn; đặc biệt, góp phần tạo diện mạo nông thôn khang trang, sạch, đẹp, an toàn.

- Từng bước xây dựng nông thôn mới văn minh và hiện đại; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

- Phát huy cao vai trò tổ chức, dẫn dắt trong thực hiện của Ban phát triển thôn; vai trò của từng hộ gia đình trong xây dựng KDCKM,VMNTM.

2. Mục tiêu cụ thể

Trên cơ sở nhu cầu đăng ký hướng dẫn của các địa phương(phụ lục kèm theo), mục tiêu cụ thể như sau:

- Hướng dẫn cho các địa phương xây dựng hoàn thành 3-4 khu dân cư đạt chuẩn “Khu dân cư Nông thôn mới khiểu mẫu”, 4-5 vườn hộ gia đình đạt chuẩn “Vườn mẫu nông thôn mới”.

- Hướng dẫn cho các chủ thể kinh tế xây dựng hoàn thành đạt 2-3 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

III. Nội dung thực hiện

1. Xây dựng KDCKM, VMNTM

- Lựa chọn địa bàn dân cư, hộ gia đình để tổ chức thực hiện xây dựng KDCKM-VMNTM;

- Tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân tham gia xây dựng KDCKM, VMNTM;

- BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia xã, Ban phát triển thôn khảo sát thực trạng vườn của các hộ gia đình, các khu dân cư trên địa bàn:

+ Lập phương án xây dựng KDCKM, VMNTM, lấy ý kiến của nhân dân và hoàn chỉnh phương án;

+ Phê duyệt phương án xây dựng KDCKM, VMNTM;

+ Tổ chức triển khai thực hiện theo phương án được phê duyệt;

+ Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện;

- Lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận KDCKM, VMNTM theo quy định của UBND tỉnh.

- Thành lập Hội đồng xét, công nhận và công bố khu dân cư đạt chuẩn KDCKM, vườn hộ gia đình đạt chuẩn VMNTM.

2. Xây dựng Sản phẩm OCOP

- Triển khai chu trình OCOP thường niên; hoàn thiện, tiêu chuẩn hóa và nâng cấp các sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP các năm trước.

- Hỗ trợ các chủ thể kinh tế tham gia tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm chủ lực,xây dựng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Hỗ trợ các chủ thể kinh tế tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ thương mại trong nước.

- Hướng dẫn các chủ thể kinh tế lập hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, thành lập Hội đồng thẩm định sản phẩm OCOP cấp huyện, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp tỉnh đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

3. Điều kiện, thủ tục công nhận

3.1. Đối với khu dân cư đạt chuẩn KDCKM, phải đảm bảo các điều kiện:

- Có đăng ký xây dựng đạt chuẩn KDCKM với  UBND xã.

- Nộp đầy đủ 01 bộ hồ sơ về Văn phòng Điều phối NTM huyện đúng hạn.

- Đạt 100% tiêu chí quy định tại Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh.

3.2.Đối với vườn hộ đạt chuẩn VMNTM, phải đảm bảo các điều kiện:

- Các vườn hộ trên địa bàn các xã có đăng ký xây dựng VMNTM với UBND xã.

- Nộp đầy đủ 01 bộ hồ sơ về Văn phòng Điều phối NTM huyện đúng hạn.

- Đạt 100% tiêu chí quy định tại Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh.

3.3. Đối với sản phẩm OCOP:

- Hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện (Hồ sơ sản phẩm): do các chủ thể OCOP chuẩn bị theo quy định tại mục 3 Phụ lục II - Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủvề việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

- Có sản phẩm đạt quy định bộ tiêu chítại Phụ lục III- Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

4.Lộ trình thực hiện

* Quý I:

- Căn cứ các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố KDCKM, VMNTM, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã hướng dẫn các thôn, chủ hộ rà soát đăng ký xây dựngKDCKM, VMNTM đảm bảo đạt bộ tiêu chí quy định.

- Ban phát triển thôn, hộ gia đình đăng ký thực hiện xây dựng sản phẩm OCOP, KDCKM, VMNTM với UBND xã.

- Tổ chức hướng dẫn các chủ thể kinh tế tham gia OCOP, xây dựng KDCKM, VMNTM năm 2022.

* Quý II-III:

-UBND xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện KDCKM, VMNTM của Ban phát triển thôn; hướng dẫn, chỉ đạo quá trình tổ chức xây dựng và đánh giá xét duyệt vào cuối năm;các chủ thể kinh tế hoàn thiện hồ sơ gửi về UBND huyện.

- Hướng dẫn các chủ thể kinh tế tham gia OCOP năm 2022 xây dựng, hoàn thiện sản phẩm và Hồ sơ nộp về Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện.

* Quý IV:

-UBND huyện tổ chức thẩm định,công nhận và công bố kết quả xây dựng KDCKM, VMNTM.

- Tổ chức Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện.

- Hoàn thiện hồ sơ sản phẩm đề nghị UBND tỉnh đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP năm 2022.

- Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện: UBND huyện sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện để làm cơ sở triển khai nhân rộng tại các địa phương trong huyện.

Khung thời gian thực hiện:

TT

Nội dung thực hiện

Tổ chức/đơn vị

thực hiện

Thời gian

Ghi chú

1

Hướng dẫn đăng ký thực hiện

Văn phòng ĐP NTM, UBND xã

01/2022

2

Khảo sát, lập hồ sơ

UBND xã, Ban phát triển thôn,hộ gia đình

02/2022

3

Đăng ký thực hiện

Ban phát triển thôn, các chủ thể kinh tế

3/2022

4

- Nhận hồ sơ của Ban phát triển thôn;

- Chỉ đạo xây dựngKDCKM, VMNTM

- Tổ chức thẩm tra, hoàn thành hồ sơ nộp về UBND huyện.

UBND xã

4-9/2022

5

Hướng dẫn các chủ thể kinh tế tham gia OCOP

VPĐP NTM

3-9/2022

6

- Tổ chức thẩm định KDCKM, VMNTM; đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP.

- Xét, công nhận và công bố kết quả.

- Hoàn thiện hồ sơ sản phẩm đề nghị hội đồng OCOP tỉnh đánh giá, phân hạng và công bố sản phẩm OCOP.

UBND huyện

10-11/2022

6

Hội nghị sơ kết, đánh giá, nhân rộng kết quả thực hiện

UBND huyện

11-12/2022

 

4. Nguồn kinh phí thực hiện

- Từ các nguồn: Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; nguồn huy động từ các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức ủng hộ cho xây dựng nông thôn mới; nguồn vốn do xã huy động.

- Lồng ghép với các chương trình, dự án khác tại địa phương; huy động nguồn lực đóng góp từ cộng đồng dân cư, nhất là người dân chủ động tự thực hiện các tiêu chí của từng hộ gia đình.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Thành viên BCĐ các Chương trình MTQG huyện

Thành viên BCĐ huyện thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng KCDKM, VMNTM theo nhiệm vụ đã được phân công; tham gia thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký của các địa phương.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Văn phòng ĐP NTM huyện

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện giao nhiệm vụ xây dựng KCDKM, VMNTM, sản phẩm OCOP cho các địa phương và các chủ thể kinh tế.

- Xây dựng phương án thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng Phương án, thực hiện Bộ tiêu chí KCDKM, VMNTM do UBND tỉnh ban hành. Đôn đốc các cơ quan là thành viên BCĐ thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công.

- Phối hợp với Phòng Tài chính và Kế hoạch tham mưu UBND huyện phân bổ kinh phí hỗ trợ các xã thực hiện xây dựng KCDKM-VMNTM.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để tham mưu đề xuất BCĐ, UBND huyện có hướng chỉ đạo, xử lý phù hợp.

- Hướng dẫn các địa phương lập hồ sơ, tổ chức thẩm tra, đề nghị huyện công nhận đạt KCDKM-VMNTM.

- Phối hợp với các phòng ban hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 3. Vườn, nhà ở hộ gia đình quy định tại Quyết định 3703/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng ban hướng dẫn các địa phương, hộ gia đình thực hiện các tiêu chí VMNTM, quy định tại Quyết định 3702/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện xây dựng sản phẩm OCOP để tổng hợp, báo cáo theo quy định

- Tham mưu thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, phối hợp hướng dẫn các chủ thể kinh tế hoàn thiện hồ sơ sản phẩm OCOPnộp hội đồng OCOP cấp tỉnh.

- Tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định, lập hồ sơ thẩm định, ra quyết định công nhậnkhu dân cư đạt chuẩn KDCKM, vườn hộ gia đình đạt chuẩn VMNTM.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương, rà soát, đánh giá thực trạng và thực hiện Tiêu chí số 1 (Đường giao thông) và Tiêu chí số 2 (Điện) quy định tại Quyết định 3703/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình.

- Chủ trì hướng dẫn các chủ thể kinh tế tham gia sản phẩm OCOP thuộc lĩnh vực quản lý trong quá trình xây dựng hồ sơ OCOP.

- Tham gia: Hội đồng thẩm định hồ sơ KCDKM, VMNTM, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP của UBND huyện.

4. Chi cục Thống kê

- Hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương, rà soát, đánh giá thực trạng và thực hiện Tiêu chí số 4 (Thu nhập) quy định tại Quyết định 3703/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình.

- Tham gia hội đồng thẩm định hồ sơ KCDKM, VMNTM của UBND huyện.

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương, rà soát, đánh giá thực trạng và thực hiện Tiêu chí số 5 (Hộ nghèo) quy định tại Quyết định 3703/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với phát triển các sản phẩm OCOP của huyện đảm bảo mục tiêu Chương trình.

- Tham gia: Hội đồng thẩm định hồ sơ KCDKM, VMNTM, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP của UBND huyện.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương, rà soát, đánh giá thực trạng và thực hiện Tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa) và Tiêu chí số 7.1 (Văn hóa) quy định tại Quyết định 3703/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình.

- Chủ trì hướng dẫn các chủ thể kinh tế tham gia sản phẩm OCOP thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch trong quá trình xây dựng hồ sơ OCOP.

- Tham gia: Hội đồng thẩm định hồ sơ KCDKM, VMNTM, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP của UBND huyện.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương, rà soát, đánh giá thực trạng và thực hiện Tiêu chí số 7.2 (Giáo dục) quy định tại Quyết định 3703/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình.

- Tham gia hội đồng thẩm định hồ sơ KCDKM, VMNTM của UBND huyện.

8. Phòng Y tế

- Hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương, rà soát, đánh giá thực trạng và thực hiện Tiêu chí số 7.3 (Y tế) quy định tại Quyết định 3703/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan hướng dẫn các đơn vị sản xuất hoàn thiện hồ sơ, thủ tục công bố sản phẩm đạt quy chuẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và các quy định hiện hành trước khi đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường.

- Tham gia: Hội đồng thẩm định hồ sơ KCDKM, VMNTM, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP của UBND huyện.

9. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương, rà soát, đánh giá thực trạng và thực hiện Tiêu chí số 8 (Vệ sinh môi trường) quy định tại Quyết định 3703/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình.

- Tham gia: Hội đồng thẩm định hồ sơ KCDKM, VMNTM, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP của UBND huyện.

10. Phòng Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp Công an huyện hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương, rà soát, đánh giá thực trạng và thực hiện Tiêu chí số 9 (Hệ thống chính trị, An ninh,trật tự xã hội)quy định tại Quyết định 3703/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình.

- Tham gia: Hội đồng thẩm định hồ sơ KCDKM, VMNTM, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP của UBND huyện.

11. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tham mưu cho UBND huyện bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho các địa phương để thực hiện KCDKM, VMNTM và đề xuất lồng ghép vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác trên địa bàn để tăng cường nguồn lực thực hiện KCDKM, VMNTM trên toàn huyện.

- Tham gia: Hội đồng thẩm định hồ sơ KCDKM, VMNTM, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP của UBND huyện.

12. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện, các đoàn thể CT-XH huyện

Mặt trận TQVN huyện, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phối hợp với BCĐcác Chương trình MTQG cùng cấp tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng KCDKM, VMNTM, sản phẩm chủ lực của địa phương đáp ứng sự hài lòng của người dân.

13. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

Tăng cường nội dung xây dựng KDCKM, VMNTM, OCOP trong chuyên mục xây dựng nông thôn mới của huyện và tăng cường thời lượng tuyên truyền; thường xuyên nêu gương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện xây dựng KDCKM, VMNTM và các chủ thể sản phẩm OCOP tiêu biểu.

14. UBND các xã

14.1. Xây dựng KDCKM, VMNTM:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện KCDKM, VMNTM đúng quy định của UBND tỉnh về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố KCDKM-VMNTM.

- Hướng dẫn Ban phát triển thôn, các hộ gia đình tổ chức thực hiện xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, vườn, cổng, hàng rào, vệ sinh nơi ở, khu dân cư, ngõ xóm.

- Hướng dẫn các hộ gia đình đăng ký xây dựng VMNTM trên toàn xã; đặc biệt trong khu dân cư đăng ký xây dựng KDCKM, vườn các gia đình có diện tích ≥ 300m2phải đảm bảo đạt các tiêu chí VMNTM.

- Chịu trách nhiệm trực tiếp về việc tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí KCDKM-VMNTM trên địa bàn, quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách hỗ trợ để thực hiện phương án xây dựng KCDKM-VMNTM.

- Xây dựng và phê duyệt quy hoạch VMNTM cho các hộ gia đình đăng ký xây dựng VMNTM.

- Tham mưu Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiệnxây dựng KCDKM-VMNTM, kiện toàn bổ sung chức năng nhiệm vụ xây dựng KCDKM, VMNTM cho Ban Phát triển thôn;

- Phối hợp với Ban Mặt trận TQVN xã, các Hội đoàn thể ở xã tuyên truyền, phổ biến cho mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng KCDKM-VMNTM, các nội dung của Bộ tiêu chí, các chủ trương chính sách hỗ trợ xây dựng KCDKM-VMNTM, phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia thực hiện; Tổ chức họp dân, vận động nhân dân tự nguyện góp công, góp sức, góp nguồn lực, đất đai để xây dựng KCDKM-VMNTM, trình HĐND xã thông qua để tổ chức thực hiện;

- Tổ chức rà soát đánh giá, xây dựng phương án, kế hoạch, lộ trình thực hiện xây KCDKM-VMNTM, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo dõi thực hiện Bộ tiêu chí gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện theo kế hoạch này.

- Tổ chức công bố khi KCDKM, VMNTM tại địa phương được UBND huyện công nhận đạt chuẩn.

14.2. Xây dựng sản phẩm OCOP:

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền về Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” đến các ban, ngành, chủ thể sản xuất và người dân.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ, BQL các Chương trình MTQG; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chủ thể kinh tế xây dựng sản phẩm OCOP, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện.

- Tổ chức rà soát, đánh giá sản phẩm tiềm năng thế mạnh của địa phương, đưa vào kế hoạch xây dựng sản phẩm chủ lực của địa phương, tham gia sản phẩm OCOP. Xác định sản phẩm, nhóm sản phẩm có thế mạnh của địa phương để tập trung chỉ đạo mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng và sản lượng, hoàn thiện kiểu dáng, bao bì, sản phẩm… đảm bảo thị hiếu và nhu cầu của thị trường; tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm hàng năm.

- Vận động, khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cácdoanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình về UBND huyện (qua Văn phòng Điều phối NTM huyện) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Các cơ quan đơn vị tham khảo các quy định và tài liệu hướng dẫn thực hiện tạiwebsite: http://nongthonmoiquangtrachqb.vn mục “VB địa phương”.

Các tin khác