QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 759

  • Tổng 6.703.752

Huyện ủy Quảng Trạch: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII)

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 23/8/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

 

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện đã quán triệt nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy định 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”;Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới và Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Hội nghị nhằm giúp lãnh đạo các đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) thông qua, trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thanh Dũng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các cấp uỷ đảng kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ở cấp mình một cách sâu rộng, có chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tiến độ thời gian theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện cần có hướng dẫn việc phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương trong đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng hình thức phù hợp.

          NGUYỄN THANH ĐỊNH

Văn phòng Huyện ủy Quảng Trạch