QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 4773

  • Tổng 6.898.621

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 25/5/2018, Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7, quán triệt một số nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). Đồng chí Đậu Minh Ngọc - TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Thường trực Huyện ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Theo đó, Hội nghị Trung ương 7 đã xem xét, cho ý kiến về Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra các cấp năm 2017; một số vấn đề về công tác cán bộ.

Toàn cảnh hội nghị

Thường trực Huyện ủy cũng quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Đồng thời, Huyện ủy Quảng Trạch cũng sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”. Triển khai thực hiện Chị thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch triển khai thực hiện từng năm trong toàn Đảng bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Quy định số 101-QĐ/TW "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"; Quy định số 02-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Từ việc học tập và làm theo lời Bác, tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể được gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị, thông qua những việc làm cụ thể, thường xuyên trong đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cải cách hành chính, trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm chính trị. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo tiếp tục được duy trì và phát huy tác dụng tích cực; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, có sức thuyết phục cao... góp phần giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ.Thời gian tới, để thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung cơ bản, cốt lõi, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; tạo thành nền nếp, ý thức tự giác về tu dưỡng, rèn luyện. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 khóa XII và nhiệm vụ của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc trong trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, nhân tố tích cực, tạo sức lan toả rộng khắp.

Đồng chí Phan Thanh Dũng, PBT TT Huyện ủy trao tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 9 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh.

                                                                                  THANH ĐỊNH
                                                                        Huyện ủy Quảng Trạch