QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 5122

  • Tổng 6.898.971

Công khai và giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 16/3/2023, UBND huyện Quảng Trạch ban hành công văn số 242/UBND-VP về việc công khai và giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến năm 2023, theo đó UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn, UBND các xã:

1.Giao chỉ tiêu cho các phòng chuyên môn, UBND các xã thực hiện tỷ lệ % hồ sơ nộp trực tuyến và tỷ lệ % hồ sơ thanh toán trực tuyến năm 2023 của từng DVCTT thuộc phạm vi giải quyết. Xem chi tiết: Tại đây

2.Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng chuyên môn, UBND các xã công khai chỉ tiêu này trên Trang thông tin điện tử huyện, xã và các phương tiện truyền thông khác. Đồng thời đẩy mạnh tuyên tuyền, hướng dẫn người dân về thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến nhằm đảm bảo tỷ lệ được giao.

3.Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì tham mưu UBND huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, công chức huyện, xã về quy trình, cách thức thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh trước ngày 15/4/2023. Tổng hợp, báo cáo Sở Thông tin và truyền thông những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

4.Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ này, báo cáo Chủ tịch UBND huyện.

Các tin khác