QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 4762

  • Tổng 6.898.610

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 06/4/2022, UBND huyện ban hành Công văn số 378/UBND-NV về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm 2022.  Theo đó, để tiếp tục duy trì tốt các chỉ số đã đạt cao và cải thiện các chỉ số đạt thấp hoặc chưa đạt về công tác CCHC của huyện trong năm 2022, phấn đấu nâng cao hơn nữa thứ tự xếp hạng trong toàn tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, các Đơn vị sự nghiệp cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện các nội dung sau:

 

1. Phòng Nội vụ:

- Là cơ quan đầu mối, chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND các xã triển khai thực hiện các nội dung theo Chỉ số CCHC trong phạm vi trách nhiệm được giao, tổng hợp kết quả xác định chỉ số CCHC (theo phụ lục 1 đính kèkè.

- Thường xuyên cập nhật thông tin, nắm tình hình triển khai các nhiệm vụ theo bộ chỉ số CCHC để chủ động tham mưu Chủ tịch UBND huyện chấn chỉnh trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng: Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin, Thanh tra huyện:

Bám sát các nội dung theo Chỉ số CCHC trong phạm vi trách nhiệm được giao, duy trì các chỉ số đã đạt kết quả đã thực hiện tốt trong năm 2021, rà soát, cải thiện các chỉ số đạt thấp hoặc chưa đạt để có hướng khắc phục cải thiện chỉ số CCHC đạt kết quả cao hơn nữa trong năm 2022. Phối hợp với phòng Nội vụ và các phòng, ban, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện, đánh giá Chỉ số CCHC cấp huyện (theo phụ lục 1 đính kèm). Kịp thời tổng hợp, báo cáo số liệu và tiến độ thực hiện CCHC về phòng Nội vụ để tổng hợp.

3. Các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và các Đơn vị sự nghiệp cấp huyện:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng, ban, đơn vị mình để phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến Chỉ số CCHC cấp huyện. Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách CCHC, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC nhất là cải cách các thủ tục hành chính, hạn chế tối đa hồ sơ tồn đọng trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Nâng cao năng lực, kỹ năng, hiệu quả hoạt động, tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp đảm nhiệm công tác CCHC và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp.

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Trang thông tin điện tử huyện:

Tăng cường đưa tin, thời lượng phát sóng, đẩy mạnh việc tuyên truyền, giới thiệu để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về Chỉ số CCHC.

5. UBND các xã:

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế tại địa phương để phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại địa phương; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Tăng cường việc tham gia giám sát của tổ chức, công dân đối với nhiệm vụ CCHC cũng như việc quản lý chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức góp phần cải thiện chỉ số CCHC của huyện.

- Nâng cao năng lực, kỹ năng, hiệu quả hoạt động, tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức công vụ của đội ngũ CBCC, nhất là những người trực tiếp đảm nhiệm công tác CCHC và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Các tin khác