QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

229 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 264

  • Tổng 6.478.937

Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Trạch triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo đối với tín dụng chính sách xã hội. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 185-CV/TU ngày 29/7/2021, Công văn số 245-CV/HU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện kịp thời nhằm góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Xác định công tác tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

Trên cơ sở đó, NHCSXH huyện luôn tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện và Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện triển khai kịp thời, đạt kết quả các chủ trương, chính sách mới liên quan hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Trong điều kiện tập trung triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống đại dịch Covid-19 trên tinh thần chỉ đạo: Phải ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, tùy tình hình, cần quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao góp phần phát triển các mặt kinh tế - xã hội và các công việc quan trọng khác trên nguyên tắc đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch.

Trong thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quảng Trạch luôn duy trì hoạt động theo nguyên tắc “an toàn thực hiện nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ phải an toàn”; tiếp tục tích cực tập trung các giải pháp hỗ trợ, tháo g khó khăn cho khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 về gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung, xử lý nợ rủi ro... theo Công văn 1349/NHCS-TDNN ngày 13/3/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH; đặc biệt là tiếp tục tăng cường triển khai chương trình cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn vốn vay từ NHCSXH huyện đã giúp nhiều người dân thoát nghèo bền vững

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội đặc thù; chủ động huy động các nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tăng cường vai trò kiểm tra, kiểm soát nội bộ; quản lý, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện, đồng bộ, triệt để nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa Ngân hàng. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xác định nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của NHCSXH tỉnh bổ sung nguồn vốn và giải ngân kịp thời cho các đối tượng theo quy định; duy trì và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động tại các Điểm giao dịch xã; triển khai, phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ đem lại nhiều tiện ích cho người nghèo, các đối tượng chính sách khác và nhân dân trên địa bàn. Thông tin kịp thời về các sản phẩm dịch vụ do NHCSXH thực hiện; cung cấp, hỗ trợ về các mặt nghiệp vụ liên quan đến hoạt động NHCSXH từ huyện đến các Điểm giao dịch xã; tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời trong triển khai thực hiện mở tài khoản, chuyển, nhận tiền và thực hiện các giao dịch qua Ngân hàng hàng ngày theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và NHCSXH. Chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng, hiệu quả hoạt động các điểm giao dịch xã, hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Chủ động thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả, hạn chế thấp nhất nợ quá hạn. Nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội.

Vì vậy, đến nay các mặt hoạt động vn duy trì cơ bản ổn định, nguồn vốn huy động đạt 75.913 triệu đồng, tăng trưởng so đầu năm 7.261 triệu đồng (+10,5%); đặc biệt nguồn vốn ngân sách huyện chuyển sang để bổ sung nguồn vốn cho vay từ đầu năm đến nay là 1.850 triu đồng, đưa số dư nguồn vốn ủy thác từ ngân sách huyn 4.785 triệu đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 498.263 triệu đồng, tăng so đầu năm 11.872 triệu đồng (+2,4%). Đặc biệt triển khai kịp thời chương trình cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã giải ngân cho vay 03 doanh nghiệp, với 40 lượt người lao động được hỗ trợ, với số tiền giải ngân 137,2 triệu đồng; thực hiện gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung với doanh số trên 120 tỷ đồng.

Để đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách thông suốt trong đợt dịch Covid-19; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với nhiệm vụ kép “Vừa đảm bảo chuyển tải vốn tín dụng chính sách kịp thời cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 phục hồi sản xuất, kinh doanh, vừa đảm bảo bảo vệ, an toàn cho cán bộ và nhân dân trong thực hiện các giao dịch” NHCSXH huyện tiếp tục phối hợp chặt ch với UBND các xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và mng lưới Tổ TK&VV trên địa bàn toàn huyện triển khai thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình theo Công văn số 2026/UBND-TH ngày 21/9/2021 về việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo, các đối tượng chính sách, các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 của UBND tỉnh Quảng Bình. Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề “Ngân hàng Chính sách xã hội thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết Luận số 06-KL/TW”./.

Nguyễn Tiến Hùng - NHCSXH huyện Quảng Trạch

 

Các tin khác