QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

222 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1547

  • Tổng 4.729.274

91 năm Đảng đồng hành cùng dân tộc

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Mùa xuân này, Đảng ta kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập, đúng thời điểm này Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc thành công tốt đẹp. 91 năm là chặng đường dài đầy khó khăn, gian khổ với nhiều chông gai, thử thách gay gắt. Tuy vậy, dưới sự chèo lái của Đảng, con thuyền cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn thác ghềnh hiểm nguy để đưa dân tộc sánh vai với các nước trên thế giới.

Ngược dòng lịch sử, cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều thất bại.
Trong cuộc hành trình tìm con đường đấu tranh giải phóng, giành độc lập dân tộc, từ chủ nghĩa yêu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở đó học thuyết khoa học và cách mạng đó con đường giải phóng dân tộc. Từng bước một, với sự nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn sôi nổi, phong phú, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã truyền bá lý luận Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; cùng với các đồng chí của mình chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức, cán bộ để thành lập một Đảng cách mạng chân chính.
Mùa xuân năm 1930, với vai trò và trách nhiệm trong Quốc tế cộng sản, với uy tín chính trị, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước để thành lập một Đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là kết quả tất yếu, là yêu cầu khách quan của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam; đó cũng là công lao và sáng kiến của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc...
Hơn 90 năm qua, trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã không ngừng đưa ra những quyết sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu lịch sử, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa nước nhà đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 lật đổ ách thống trị gần trăm năm của thực dân Pháp và triều đình phong kiến, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến 21 năm chống Mỹ giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa Xã hội; Đó là cuộc đấu tranh bảo vệ biên cương ở hai đầu Tổ quốc và trên biển; đó còn là những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tích lũy và đúc rút được những bài học kinh nghiệm lớn. Đó là bài học giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về đại đoàn kết dân tộc; về vai trò của phương pháp cách mạng và lựa chọn phương pháp cách mạng đúng đắn; về lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước, tăng cường bản chất cách mạng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền nhà nước; về đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng…
Hòa mình cùng dòng chảy của đất nước và của tỉnh trong tiến trình hội nhập, những năm qua, Đảng bộ huyện Quảng Trạch không ngừng vươn lên, tự đổi mới, tự chỉnh đốn, trưởng thành về mọi mặt, nâng cao năng lực lãnh đạo từng bước đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Công cuộc xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa xã hội, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng ở Quảng Trạch đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ huyện Quảng Trạch

Năm 2020 qua đi, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức gay gắt, nhưng Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp các ngành trong huyện, kêu gọi các tầng lớp Nhân dân nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu. Theo đó, kinh tế tiếp tục phát triển, 12/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất 6.028 tỷ đồng, đạt 94,42% kế hoạch, sản lượng lương thực 40.024 tấn, thu ngân sách 256,6 tỷ đồng, tăng 23%, thu nhập bình quân đầu người 35,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo 4,21%. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, toàn huyện đạt 298 tiêu chí NTM. Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm và chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai và phòng chống đại dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tình hình an ninh được giữ ổn định. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng bộ huyện tổ chức thành công đại hội lần thứ XXV, Đảng bộ huyện không ngừng phát triển, hiện có 6.162 đảng viên. Bộ mặt nông thôn không ngừng khởi sắc, những kết quả đạt được thời gian qua cũng là tiền đề quan trọng để Quảng Trạch vững bước trong tiến trình hội nhập.
Cùng với nhân dân cả nước đón chào Xuân mới Tân Sửu 2021, mừng Đảng tròn 91 tuổi và chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, đứng trước những thời cơ và vận hội mới, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết xung quanh Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm mới. Càng tin yêu, càng tự hào về Đảng, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện nhà sẽ đồng tâm hiệp lực, quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện Quảng Trạch phát triển nhanh và bền vững.

                                                               Thanh Định - VP HU

Các tin khác