QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

222 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1561

  • Tổng 4.729.288

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 32-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đả làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, vốn tín dụng chính sách ngày càng phát huy hiệu quả. Hoạt động tín dụng chính sách đả đóng góp tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước đả đề ra về tập trung phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị trên địa bàn huyện.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Công văn số 245-CV/HU ngày 20/8/2021, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện thực hiện tốt Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và công văn số 185-CV/TU ngày 29/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm đưa Hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn ngày càng có hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện (đính kèm nội dung công văn số 245-CV/HU)./.

Thu Nga - NHCSXH huyện

 

Các tin khác