QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

238 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 6899

  • Tổng 6.919.673

Công bố công khai Quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái phía Bắc Hồ Bàu Sen, huyện Quảng Trạch, tỷ lệ 1/500

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái phía Bắc Hồ Bàu Sen, huyện Quảng Trạch, tỷ lệ 1/500;

Thực hiện Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình, UBND huyện Quảng Trạch thông báo công bố công khai Quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái phía Bắc Hồ Bàu Sen, huyện Quảng Trạch, tỷ lệ 1/500, với các nội dung sau:

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái phía Bắc Hồ Bàu Sen, huyện Quảng Trạch, tỷ lệ 1/500.

2. Quy mô diện tích, phạm vi ranh giới lập quy hoạch:

- Khu vực lập quy hoạch có diện tích: 329.403,3m2. Trong đó diện tích 292.123,4m2 thuộc xã Quảng Phương; diện tích 16.347,5m2 thuộc xã Quảng Lưu và diện tích 20.932,4m2 thuộc xã Quảng Hưng.

- Ranh giới lập quy hoạch xác định như sau:

+ Phía Đông giáp đường quy hoạch 18,5m;

+ Phía Tây giáp quy hoạch đất hỗn hợp;

+ Phía Nam giáp đường quy hoạch 25m;

+ Phía Bắc giáp xã Quảng Lưu, Quảng Hưng.

3. Nội dung công bố công khai quy hoạch bao gồm toàn bộ hồ sơ quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt:

- Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái phía Bắc Hồ Bàu Sen, huyện Quảng Trạch, tỷ lệ 1/500.

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

- Thuyết minh, các bản vẽ quy hoạch kèm theo và các tài liệu liên quan khác.

4. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện: Đăng tải Thông báo và công khai quy hoạch chi tiết trên trang Thông tin điện tử huyện Quảng Trạch. Niêm yết công khai tại Trụ sở Cơ quan Chính quyền huyện Quảng Trạch.

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện: Công khai trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện.

- UBND xã Quảng Phương: Niêm yết công khai tại Trụ sở UBND xã, công khai quy hoạch trên hệ thống phát thanh của xã.

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái phía Bắc Hồ Bàu Sen, huyện Quảng Trạch, tỷ lệ 1/500 được đăng tải thường xuyên, cập nhật trên trang thông tin điện tử của huyện, công bố công khai tại trụ sở UBND huyện, UBND xã Quảng Phương và được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chi tiết thông báo

Tài liệu quy hoạch

Các tin khác