QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

229 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1447

  • Tổng 6.364.834

Kế hoạch Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ để GPMB thực hiện Dự án Tuyến đường phía Bắc Trường tiểu học và THCS kết nối với hồ Bàu Mây tại trung tâm huyện lỵ, huyện Quảng Trạch

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 04/01/2024, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ để GPMB thực hiện Dự án Tuyến đường phía Bắc Trường tiểu học và THCS kết nối với hồ Bàu Mây tại trung tâm huyện lỵ, huyện Quảng Trạch. Cụ thể như sau:

I. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND huyện Quảng Trạch về việc phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Tuyến đường phía Bắc Trường Tiểu học và THCS kết nối với hồ Bàu Mây tại Trung tâm huyện lỵ, huyện Quảng Trạch;

Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 07/8/2022 của UBND huyện Quảng Trạch về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Tuyến đường phía Bắc Trường Tiểu học và THCS kết nối với hồ Bàu Mây tại Trung tâm huyện lỵ, huyện Quảng Trạch;

Căn cứ Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Quảng Trạch về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Tuyến đường phía Bắc Trường Tiểu học và THCS kết nối với hồ Bàu Mây tại Trung tâm huyện lỵ, huyện Quảng Trạch;

Căn cứ Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quảng Trạch;

Căn cứ hồ sơ trích đo địa chính và thống kê kết quả đo đạc phục vụ thu hồi đất để GPMB xây dựng công trình: Dự án Tuyến đường phía Bắc Trường Tiểu học và THCS kết nối với hồ Bàu Mây tại Trung tâm huyện lỵ, huyện Quảng Trạch do Công ty TNHH Đo đạc bản đồ và xây dựng Phạm Gia lập ngày 20/6/2023 và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình phê duyệt ngày 30/6/2023.

UBND huyện Quảng Trạch xây dựng Kế hoạch thực hiện thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Dự án Tuyến đường phía Bắc Trường Tiểu học và THCS kết nối với hồ Bàu Mây tại Trung tâm huyện lỵ, huyện Quảng Trạch, cụ thể như sau:

II. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích: Hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ để bàn giao đất cho Chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đã được duyệt; thời gian xong trước ngày  10  tháng   03   năm 2024.

2. Yêu cầu:

Thực hiện đầy đủ các thủ tục về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo các quyền và lợi ích của các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi theo chế độ, chính sách hiện hành.

Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đảm bảo sự phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng liên quan, tạo sự đồng thuận để người có đất, tài sản Nhà nước thu hồi chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

III. Lý do và vị trí thu hồi đất:

1. Lý do thu hồi đất: Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Dự án Tuyến đường phía Bắc Trường Tiểu học và THCS kết nối với hồ Bàu Mây tại Trung tâm huyện lỵ, huyện Quảng Trạch.

2. Diện tích đất thu hồi dự kiến: 27.498,8 m2.

Vị trí giới hạn khu đất được xác định trên cơ sở hồ sơ địa chính phục vụ công tác GPMB do Công ty TNHH Đo đạc bản đồ và xây dựng Phạm Gia lập ngày 20/6/2023 và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình phê duyệt ngày 30/6/2023.

IV. Kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng:

Kế hoạch thực hiện theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình Ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, cụ thể như sau:

1. Bàn giao mốc giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư mời đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình, UBND xã Quảng Phương để bàn giao mốc GPMB.

Thời gian thực hiện: 03/01/2024 đến 06/01/2024.

2. Ban hành thông báo thu hồi đất.

Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị ban hành thông báo thu hồi đất đến phòng Tài nguyên và Môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện ban hành thông báo thu hồi đất.

Thời gian thực hiện: 06/01/2024 đến 10/01/2024.

3. Ký hợp đồng thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Thời gian thực hiện: Đã thực hiện.

4. Họp triển khai Thông báo thu hồi đất và Kế hoạch tổ chức thực hiện.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND xã Quảng Phương tổ chức họp thống nhất chủ trương thu hồi đất tại khu dân cư nơi có đất thu hồi.

Thời gian thực hiện: 10/01/2024 đến 13/01/2024.

5. Kê khai, kiểm kê, xác định nguồn gốc đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình kiểm kê đất đai, tài sản bị ảnh hưởng. Đồng thời phối hợp với UBND xã Quảng Phương xác định nguồn gốc đất thu hồi và các nội dung liên quan.

Thời gian thực hiện: 15/01/2024 đến 30/01/2024.

6. Lập và niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ và phối hợp với UBND xã Quảng Phương tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và niêm yết công khai theo quy định.

Thời gian thực hiện: 30/01/2024 đến 20/02/2024.

7. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và hồ sơ thu hồi đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng với phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ đồng thời thẩm định hồ sơ thu hồi đất đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

Thời gian thực hiện: 20/02/2024 đến 26/02/2024.

8. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và ban hành Quyết định thu hồi đất.

UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và ban hành quyết định thu hồi đất đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

Thời gian thực hiện: 26/02/2024 đến 29/02/2024

9. Công bố quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo Phương án đã được phê duyệt.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Quảng Phương phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và Quyết định thu hồi đất tại trụ sở UBND xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; gửi Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường, hỗ trợ đến tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi. Tổ chức thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt.

Thời gian thực hiện: 01/03/2024 đến 07/03/2024.

10. Công tác bố trí tái định cư: Không.

11. Bàn giao đất trên thực địa để Chủ đầu tư thực hiện dự án.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND xã Quảng Phương bàn giao phần diện tích đất đã giải phóng mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Thời gian thực hiện: 07/03/2024 đến 10/03/2024.

12. Cưỡng chế thu hồi đất (Nếu có).

Trường hợp người có đất thu hồi đã được vận động, thuyết phục nhưng không chấp hành việc bàn giao đất để triển khai dự án, thì Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo UBND huyện để chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại quá trình lập dự án, thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và các điều kiện cần thiết khác để xây dựng kế hoạch cưỡng chế.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý dự án ODA Quảng Trạch (Đại diện Chủ đầu tư).

Chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ địa chính thu hồi đất, cắm mốc, bàn giao mốc ranh giới khu đất.

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự án và quy hoạch được duyệt theo quy định và bàn giao mốc giới giải phóng mặt bằng cho phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và UBND xã Quảng Phương.

Chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất đai và tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án.

Đảm bảo kịp thời, đầy đủ kinh phí để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và kinh phí cho tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ.

2. Trách nhiệm của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ đảm bảo đầy đủ đúng theo các quy định của pháp luật và tiến độ, thời gian tại Kế hoạch này.

Quản lý chặt chẽ quỹ đất đã được thu hồi và bàn giao lại mặt bằng cho Chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo quy định.

3. Trách nhiệm của phòng Tài nguyên và Môi trường.

Tham mưu Thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất trình UBND huyện phê duyệt để thực hiện dự án đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thẩm tra, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ đảm bảo đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật và tiến độ, thời gian tại Kế hoạch này.

Thẩm định quy chế bốc thăm đối với đất ở tái định cư đảm bảo theo đúng quy định (nếu có).

Tham mưu trình UBND huyện phê duyệt phương án, quyết định bồi thường, hỗ trợ đúng theo quy định.

4. Trách nhiệm của phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ đảm bảo đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật và tiến độ, thời gian tại Kế hoạch này.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thẩm tra, thẩm định công tác xác định tỷ lệ chất lượng còn lại của công trình, cấp công trình, để có cơ sở cho việc áp dụng chế độ chính sách trong công tác bồi thường GPMB.     

5. Trách nhiệm của phòng Tài chính - Kế hoạch.

Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ đảm bảo đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật và tiến độ, thời gian tại Kế hoạch này.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thẩm tra, thẩm định phương án giá đất cụ thể, để có cơ sở cho việc tính tiền bồi thường GPMB.      

6. Trách nhiệm của UBND xã Quảng Phương.

Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện việc kiểm kê đất đai, tài sản bị ảnh hưởng để lập phương án bồi thường, hỗ trợ đảm bảo đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật và tiến độ, thời gian tại Kế hoạch này.

Xác nhận về nguồn gốc đất đai, tài sản trên đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất bị thu hồi chấp hành pháp luật và phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện bàn giao đất theo đúng tiến độ và thời gian tại Kế hoạch này.

7. Trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Chấp hành việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đã được công bố; thông báo thu hồi đất; kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

Phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ; kê khai trung thực đầy đủ các số liệu về đất, tài sản, cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan về đất, tài sản theo yêu cầu của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chấp hành nghiêm chỉnh về quyết định thu hồi đất; di chuyển, bàn giao mặt bằng theo đúng quy định của Pháp luật.

Tải về: Tại đây