QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 6255

  • Tổng 6.909.480

KH Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên...
Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-HĐPH ngày 24/02/2021 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch số 03/KH-HĐPH.....
Xem tiếp
KH Thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số...
Thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh.....
Xem tiếp
KH Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 trên địa bàn huyện...
Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính.....
Xem tiếp
KH thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật , hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
..
Xem tiếp
Chương trình thực hiện Chuyên mục “Pháp luật và Đời sống” năm 2021
..
Xem tiếp