QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
     

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

220 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 1116

  • Tổng 3.032.445

Kế hoạch xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Quảng Thạch và xã Quảng Phú, năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã;

Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố;

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy Quân sự xã, phường thị trấn;

Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố;

Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ;

Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND huyện Quảng Trạch về việc bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ;

Công văn số 417/SNV-CBCCVC ngày 11/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình về việc thẩm định chuyên ngành đào tạo trong tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng cấp xã.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Mục đích, yêu cầu

- Thực hiện việc xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã để đảm bảo đủ số lượng công chức chuyên môn theo chức danh quy định làm việc tại cấp xã trên địa bàn huyện Quảng Trạch.

- Việc xét tuyển phải căn cứ vào nhu cầu, vị trí việc làm, tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh tuyển dụng và chỉ tiêu biên chế được giao.

- Xét tuyển phải theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch và công bằng. Những người được tuyển dụng phải đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh công chức cần tuyển dụng và được bố trí đúng vị trí việc làm theo quy định.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã phải có đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ; Điều 17 Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, cụ thể như sau:

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Là công dân Việt Nam và có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn tự nguyện dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ (được cơ sở y tế cấp huyện trở lên chứng nhận);

- Có văn bản giới thiệu tham gia dự tuyển của UBND xã; văn bản giới thiệu tham gia dự tuyển của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

- Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

- Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác;

- Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước;

- Người dự tuyển phải là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể quy định tại Điều 17 Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của liên Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng như sau:

- Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã; Phải có bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự; Quân sự cơ sở trở lên;

- Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã;

- Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã.

- Người dự tuyển phải là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng

- Ưu tiên tuyển trước đối với những người có hộ khẩu tại địa bàn xã có chỉ tiêu tuyển dụng, người trong diện quy hoạch đối với chức danh dự tuyển và được chính quyền địa phương cử đi đào tạo theo đúng quy định;

- Người dự tuyển là Đảng ủy viên;

- Người dự tuyển đang đảm nhiệm chức danh Phó chỉ huy trưởng quân sự xã;

- Ưu tiên tuyển dụng người có trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở, nếu không có ai đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì mới thực hiện tuyển dụng người có trình độ trung cấp ngành Quân sự cơ sở theo kế hoạch.

5. Chỉ tiêu, vị trí xét tuyển

5.1. Chỉ tiêu xét tuyển

Chức danh Chỉ huy Trưởng Quân sự xã: 02 chỉ tiêu.

5.2. Vị trí xét tuyển

TT

Mã số đăng ký dự tuyển

Chỉ tiêu

Chức danh, vị trí việc làm

Ghi chú

1

QS-01

01

Chỉ huy Trưởng Quân sự xã Quảng Thạch

2

QS-02

01

Chỉ huy Trưởng Quân sự xã Quảng Phú

6. Hình thức và nội dung xét tuyển

Xét các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại mục 2, phần II, Kế hoạch này.

7. Cách xác định người trúng tuyển

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã là người có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại mục 2, phần II Kế hoạch này.

- Được Chủ tịch UBND cấp xã có vị trí đề nghị tuyển dụng và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện thống nhất đề nghị.

- Trường hợp có nhiều người dự tuyển đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại mục 2, phần II Kế hoạch này thì ưu tiên xét tuyển theo thứ tự như sau:

+ Người dự tuyển là Đảng ủy viên;

+ Người dự tuyển đang đảm nhiệm chức danh Phó chỉ huy trưởng quân sự xã;

+ Nếu các điều kiện xét tuyển khác đều như nhau thì người nào có trình độ đào tạo cao hơn và có điểm học tập cao hơn ở ngành nghề phù hợp với yêu cầu của chức danh dự tuyển là người trúng tuyển.

8. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: Giấy khai sinh; Sổ hộ khẩu; các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập; các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có);

- Bản sao Quyết định kết nạp Đảng viên, Quyết định công nhận Đảng viên chính thức;

- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

 Lưu ý:  

- Mỗi cá nhân dự tuyển phải nộp 02 bộ hồ sơ. Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thực hiện thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.

- Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 chức danh tương ứng với 01 mã số đăng ký dự tuyển có trình độ chuyên môn phù hợp;

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp về UBND huyện (qua phòng Nội vụ huyện), không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện.

9. Thời gian, địa điểm, lệ phí xét tuyển

- Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ ngày 30/3/2022 đến hết ngày 30/4/2022. (theo giờ hành chính)

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện (Tầng 3, dãy phía Đông, Trụ sở Cơ quan Chính quyền huyện Quảng Trạch).

- Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

- Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 10/5/2022 đến ngày 20/5/2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ có trách nhiệm phổ biến Kế hoạch này đến xã có nhu cầu tuyển dụng; tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ dự tuyển, tổng hợp danh sách; báo cáo cho Chủ tịch UBND huyện; tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện thành lập các Ban, Tổ giúp việc; tổ chức xét tuyển đúng theo quy trình, thủ tục quy định; tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kết quả xét tuyển và ban hành Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm đối với người trúng tuyển.

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của UBND huyện về Kế hoạch xét tuyển này.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí đảm bảo việc tổ chức xét tuyển và hướng dẫn việc sử dụng, thanh quyết toán theo đúng quy định.

4. UBND xã Quảng Thạch và xã Quảng Phú có trách nhiệm niêm yết công khai Kế hoạch xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã tại trụ sở UBND xã để những cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký xét tuyển; phối hợp với các ngành liên quan để hoàn thiện hồ sơ xét tuyển theo quy định.

Xem chi tiết:

                   - Quyết định

                   - Kế hoạch

Các tin khác