Bản in     Gởi bài viết  
KH Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2020 trên địa bàn huyện Quảng Trạch 

Thực hiện Kế hoạch số 2047/KH-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2020 trên địa bàn huyện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 (gọi tắt là Đề án), đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.
- Cung cấp kịp thời cho cán bộ, Nhân dân các văn bản pháp luật mới ban hành về từng lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án; đa dạng hoá, áp dụng linh hoạt hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật.
- Xây dựng và nhân rộng mô hình chỉ đạo điểm về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng phát hiện gương người tốt, việc tốt, trọng tâm phản ánh thực tiễn thi hành các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi Đề án.
2. Yêu cầu
- Bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; có sự phân công trách nhiệm rõ ràng và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn.
- Lồng ghép thực hiện Đề án với việc thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là việc thực hiện trách nhiệm được giao theo Luật, với triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội trong Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điểm thực hiện Đề án
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý I/2020.
2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân tại địa bàn trọng điểm
Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp; tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở, sinh hoạt Ngày Pháp luật; lồng ghép với các phong trào, chiến dịch ra quân thực hiện pháp luật; biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong chấp hành và thực hiện pháp luật tại địa bàn trọng điểm gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, điện thoại, đối thoại chính sách pháp luật…
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Công an huyện; Phòng Văn hóa - Thông tin; UBND các xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.
3. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... tại địa bàn trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực: đất đai; môi trường; an toàn thực phẩm; hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông, phòng chống mua bán người, phòng chống bạo lực gia đình.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
4. Biên soạn, phát hành các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật để cung cấp hoặc đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện cho cán bộ, Nhân dân tại địa bàn trọng điểm khai thác, sử dụng.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
5. Xây dựng chương trình truyền thanh, truyền hình, phóng sự, clip về tình hình vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm; biện pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp
- Đơn vị phối hợp: Đài Truyền thanh – Truyền hình; phòng Văn hóa - Thông tin và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý III/2020
6. Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phân tích dự báo và phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật; cách thức, giải pháp vận động Nhân dân chấp hành pháp luật có hiệu quả tại địa bàn trọng điểm, tập trung vào các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Công an huyện, UBND các xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020.
7. Tiếp tục phát huy vai trò của các câu lạc bộ, nhóm nòng cốt, tổ tự quản, điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm; khuyến khích cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện tốt hương ước, trong đó có tiêu chí không vi phạm pháp luật; kiểm soát, tiến tới hạn chế tình hình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp
- Đơn vị phối hợp: Công an huyện, phòng Văn hóa – Thông tin, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên; UBND các xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tư pháp - Cơ quan chủ trì Đề án
Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức các hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật theo mục II của Kế hoạch này. Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện; đề xuất các giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch.
2. . Phòng Tài chính – Kế hoạch
Tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.
3. Các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp huyện.
Căn cứ Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình, phối hợp với Phòng Tư pháp triển khai có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch. Chịu trách nhiệm chính trong việc phổ biến và thực hiện các văn bản pháp luật do ngành dọc, các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan trực tiếp đến các đối tượng tại các địa bàn trọng điểm.
4. Ủy ban nhân dân các xã.
Ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Bảo đảm kinh phí từ ngân sách để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; lồng ghép các hoạt động của Kế hoạch này với các kế hoạch, chương trình, dự án khác liên quan trên cùng địa bàn.
5. Chế độ thông tin, báo cáo.
Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp báo cáo gửi về UBND huyện (qua phòng Tư pháp) định kỳ 6 tháng (trước ngày 06/6/2020) và báo cáo năm 2020 (trước ngày 07/11/2020)./.

Xem chi tiết: Tại đây

[Trở về]