Bản in     Gởi bài viết  
KH Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020 trên địa bàn huyện Quảng Trạch 
 Thực hiện Kế hoạch số 2048/KH-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020 trên địa bàn huyện như sau:
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xác định rõ nội dung công việc và lộ trình thực hiện phù hợp trong việc thực hiện Đề án.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan có liên quan và tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình triển khai, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả toàn diện và đồng bộ.
- Nắm bắt, đánh giá đúng nhu cầu, tiếp tục đổi mới nội dung, xây dựng các mô hình điểm, nhân rộng, đa dạng hóa các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) hiệu quả cho từng nhóm đối tượng thanh, thiếu niên.
2. Yêu cầu
- Việc tổ chức, thực hiện Kế hoạch phải phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Các phòng, ban, ngành, cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể và tổ chức thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả.
- Bảo đảm quan hệ chặt chẽ và phối hợp đồng bộ giữa các phòng, ban, ngành, cơ quan, địa phương có liên quan; kịp thời phản ánh, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.
II. NỘI DUNG
1. Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Đề án
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Tháng 01/2020.
- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.
2. Đánh giá kết quả, khó khăn, vướng mắc, chia sẽ kinh nghiệm về công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Huyện đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020.
- Kết quả, sản phẩm: Tài liệu, báo cáo kết quả.
3. Triển khai thực hiện PBGDPL, tăng cường tiếp cận pháp luật cho thanh, thiếu niên
a) Thông tin, phổ biến pháp luật; phản ánh thực tiễn thi hành pháp luật, kết quả, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Cơ quan chủ trì: Đài Truyền thanh - Truyền hình.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, Công an huyện, các phòng, ban, đoàn thể, cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020.
- Kết quả, sản phẩm: Chuyên mục/phóng sự/chương trình/tin, bài được đăng tải hoặc phát sóng.
b) Khuyến khích, huy động các tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật tham gia phổ biến, tư vấn, trợ giúp về pháp luật cho thanh, thiếu niên (ưu tiên thanh, thiếu niên đặc thù) thông qua tổ chức các chương trình/hoạt động tình nguyện, miễn phí hướng về cơ sở.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Huyện đoàn, Hội luật gia huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020.
- Kết quả, sản phẩm: Các chương trình/hoạt động tình nguyện, miễn phí.
c) Biên soạn, cung cấp các tài liệu về PBGDPL cho thanh, thiếu niên.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Huyện đoàn.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020.
- Kết quả, sản phẩm: Sổ tay, đĩa hình, tiểu phẩm pháp luật, câu chuyện pháp luật, tờ gấp pháp luật, tình huống pháp luật.
4. Tổ chức chương trình tình nguyện PBGDPL, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho thanh, thiếu niên trong nhà trường; một số đối tượng thanh, thiếu niên đặc thù tại cơ sở (thanh, thiếu niên lang thang cơ nhỡ, vi phạm pháp luật; thanh, thiếu niên là nạn nhân bị xâm hại bởi hành vi vi phạm pháp luật…)
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Huyện đoàn.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức phối hợp thực hiện Đề án, một số tổ chức hành nghề pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Kết quả, sản phẩm: Chương trình tình nguyện PBGDPL, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được tổ chức.
5. Nâng cao năng lực, kỹ năng PBGDPL cán bộ Đoàn và cán bộ quản lý, theo dõi công tác PBGDPL
a) Nghiên cứu, xây dựng, bổ sung nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL trong Chương trình bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội.
- Cơ quan chủ trì: Huyện đoàn.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ và cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo rà soát, đánh giá; đề xuất bổ sung nội dung PBGDPL vào Chương trình bồi dưỡng.
b) Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới và kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, cán bộ Đoàn và cán bộ quản lý, thực hiện công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Huyện đoàn và cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020.
- Kết quả, sản phẩm: Tài liệu tập huấn, báo cáo kết quả.
6. Rà soát, góp ý văn bản pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên gắn với PBGDPL cho thanh, thiếu niên, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật. Tổng hợp những vướng mắc, bất cập về chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên qua công tác PBGDPL để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế
- Cơ quan chủ trì: Phòng Nội vụ, Huyện đoàn.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, các phòng, ban, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2020.
- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo tổng hợp, rà soát, đề xuất.
7. Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 trên địa bàn huyện.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.
- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo tổng kết.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tư pháp
Phòng Tư pháp làm đầu mối tham mưu, giúp UBND huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật theo mục II; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; bằng hình thức phù hợp tham mưu UBND huyện tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn huyện.
2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện
Tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp với các phòng, ban, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.
3. Các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện
Căn cứ Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình, phối hợp với Phòng Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.
4. Ủy ban nhân dân cấp xã
Ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Bảo đảm kinh phí từ ngân sách để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; lồng ghép các hoạt động của Kế hoạch này với các kế hoạch, chương trình, dự án khác liên quan trên địa bàn. Xây dựng Kế hoạch và thực hiện tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn.
5. Chế độ thông tin, báo cáo.
Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã có trách nhiệm tổng hợp báo cáo gửi về UBND huyện (qua phòng Tư pháp) định kỳ 6 tháng (trước ngày 06/6/2020) và báo cáo năm 2020 (trước ngày 07/11/2020).
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí để thực hiện Đề án tại Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có) theo Luật ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Phòng Tư pháp lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án tổng hợp gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch trình UBND huyện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện Đề án, lập dự toán kinh phí thực hiện cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình gửi phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, trình UBND huyện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

Xem chi tiết: Tại đây

[Trở về]