Bản in     Gởi bài viết  
KH Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo Luật PBGDPL; Luật Hòa giải ở cơ sở; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 03/2011/CT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Kế hoạch số 175/KH-HĐPH ngày 11/12/2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện ban hành Kế hoạch thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 với các nội dung sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện; góp phần nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân; giữ gìn đoàn kết, giảm bớt khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp; phấn đấu 100 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đạt chuẩn bền vững.
- Triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, kế hoạch, định hướng của các cấp, ngành trong công tác PBGDPL phù hợp với đặc điểm của địa phương
2. Yêu cầu
- Gắn công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, công tác chuẩn tiếp cận pháp luật với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.
- Bám sát và triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, cơ quan thường trực Hội đồng, đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự phối hợp, lồng ghép các hoạt động.
- Hình thức, nội dung triển khai phải phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, hướng tập trung về cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN
1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 03/2011/CT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Luật PBGDPL; Luật Hoà giải ở cơ phòng; các Chương trình, Kế hoạch, Đề án đã đề ra.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Cơ quan chủ trì: Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện.
- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, ngành, UBMTTQVN huyện, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan Trung ương và cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã.
2. Tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp theo Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 10/3/2014 của UBND huyện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Cơ quan chủ trì: Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện.
- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan thực hiện và tổ chức thực hiện: Các phòng, ban, ngành, UBMTTQVN huyện, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan Trung ương và cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã.
3. Tiếp tục triển khai Kế hoạch phối hợp số 03/KHPH-BCĐCCTP-HĐPHPBGDPL ngày 15/4/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp huyện và Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện về việc phối hợp thông tin, tuyên truyền chủ trương, nhiệm vụ cái cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2016-2020.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Cơ quan chủ trì: Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp huyện.
- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan thực hiện và tổ chức thực hiện: Các phòng, ban, ngành, UBMTTQVN huyện, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan Trung ương và cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã.
4. Củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL của huyện đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước.
- Thời gian: Thường xuyên.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan thực hiện và phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, ngành, UBMTTQVN huyện, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan Trung ương và cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã.
5. Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” và duy trì mô hình Ngày Pháp luật hàng tháng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Cơ quan chủ trì: Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện.
- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, ngành, UBMTTQVN huyện, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan Trung ương và cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã.
6. Tiếp tục triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, ngành, UBMTTQVN huyện, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan Trung ương và cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã.
7. Tăng cường tổ chức PBGDPL cho đối tượng đặc thù.
- Thời gian: Thường xuyên.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan thực hiện và phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, ngành, UBMTTQVN huyện, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan Trung ương và cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã.
8. Tổ chức triển khai có hiệu quả các Chương trình phối hợp liên ngành về công tác PBGDPL đã ký kết giữa các cơ quan, tổ chức.
- Thời gian: Cả năm.
- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, tổ chức cấp huyện đã ký kết trong các Chương trình.
9. Triển khai nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan thực hiện: UBND các xã.
10. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, Huyện Đoàn.
- Cơ quan thực hiện và phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, ngành, UBMTTQVN huyện, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã.
11. Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp
- Cơ quan thực hiện và phối hợp thực hiện Các phòng, ban, ngành, UBMTTQVN huyện, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã.
12. Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan thực hiện và phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, ngành, UBMTTQVN huyện, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan Trung ương và cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã.
13. Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn trên địa bàn huyện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan thực hiện và phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, ngành, UBMTTQVN huyện, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan Trung ương và cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã.
14. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan thực hiện và phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, ngành, UBMTTQVN huyện, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan Trung ương và cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã.
15. Tiếp tục thực hiện quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan thực hiện và phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, ngành, UBMTTQVN huyện, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan Trung ương và cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã.
16. Chỉ đạo kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện, tổ hòa giải.
- Thời gian: Thường xuyên.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan thực hiện và phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, ngành, UBMTTQVN huyện, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã.
17. Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương; các văn bản có liên quan mật thiết đến đời sống của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn; các văn bản pháp luật về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, tiêu chí PAPI, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp....
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
- Cơ quan chủ trì: Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện.
- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan thực hiện và tổ chức thực hiện: Các phòng, ban, ngành, UBMTTQVN huyện, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan Trung ương và cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã.
18. Kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Thực hiện: Các thành viên, thư ký của Hội đồng PHPBGDPL huyện.
- Thực hiện tự kiểm tra: Các phòng, ban, ngành, UBMTTQVN huyện, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan Trung ương và cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã; tùy theo điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng Kế hoạch kiểm tra riêng hoặc đưa nội dung kiểm tra vào trong Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tư pháp có trách nhiệm làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn, đề xuất các biện pháp triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch tham mưu, đề xuất với UBND huyện bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác PBGDPL trên địa bàn huyện; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác PBGDPL trên phạm vi toàn huyện với UBND huyện và Sở Tư pháp.
2. Các phòng, ban, ngành, UBMTTQVN huyện, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan Trung ương và cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã căn cứ vào Kế hoạch này và điều kiện, tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị để ban hành kế hoạch triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả; chú ý tuyên truyền, PBGDPL theo từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, lĩnh vực đặc thù, trọng tâm với những hình thức và nội dung phù hợp. Kịp thời củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cùng cấp và đội ngũ làm công tác PBGDPL, hòa giải viên.
3. Các cơ quan, đơn vị:
- Công an huyện chủ trì tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan đến an ninh trật tự, pháp luật Hình sự, Dân sự và các văn bản pháp luật chuyên ngành cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.
- Đồn Biên phòng Roòn chủ trì tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới, hải đảo.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
- Thanh tra huyện tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.
- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp.
- Phòng Văn hóa và Thể thao tăng cường hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, xóm.
4. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan để tăng cường công tác PBGDPL trên những chuyên trang, chuyên mục và các hình thức phù hợp khác, tăng cường thời lượng và hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL trên phương tiện thông tin đại chúng.
5. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với phòng Tư pháp, tham mưu UBND huyện bố trí nguồn kinh phí đảm bảo công tác công tác PBGDPL; tham mưu bố trí kinh phí và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện công tác PBGDPL.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và đoàn thể cấp huyện xây dựng kế hoạch công tác PBGDPL, chủ động phối hợp với Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện và các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức pháp luật cho cán bộ, đoàn viên và hội viên. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia học tập, nghiên cứu và chấp hành tốt pháp luật. Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…
7. Đề nghị Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện chỉ đạo trong cơ quan tích cực phối hợp PBGDPL, nâng cao chất lượng lồng ghép PBGDPL thông qua hoạt động truy tố, xét xử.
8. UBND các xã xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện công tác PBGDPL tại địa phương; bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL.
9. Các thành viên của Hội đồng Phối hợp PBGDPL chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nội dung trên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công phụ trách.
10. Chế độ thông tin, báo cáo: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã có trách nhiệm tổng hợp báo cáo gửi về UBND huyện (qua phòng Tư pháp) định kỳ 6 tháng (trước ngày 06/6/2020) và báo cáo năm 2020 (trước ngày 07/11/2020)/.

Xem chi tiết: Tại đây

[Trở về]