Bản in     Gởi bài viết  

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

STT

Tên đơn vị hành chính

Diện tích (km2)

Dân số (người)

Mật độ dân số (Người/km2)

1.

Xã Quảng Hợp

113,44

5.885

52

2.

Xã Quảng Đông

26,49

5.291

199,8

3.

Xã Quảng Kim

37,66

3.947

104,8

4.

Xã Quảng Phú

19,98

9.517

476,3

5.

Xã Quảng Châu

41,01

10.032

244,7

6.

Xã Quảng Tùng

10,88

6.883

633

7.

Xã Cảnh Dương

1,49

7.954

5.351

8.

Xã Quảng Hưng

21,00

7.537

359

9.

Xã Quảng Xuân

11,57

9.096

786

10.

Xã Quảng Thanh

3,81

4.020

1.054

11.

Xã Quảng Phương

24,56

7.951

324

12.

Xã Quảng Lưu

38,99

6.495

167

13.

Xã Quảng Tiến

13,87

3.845

277

14.

Xã Quảng Thạch

46,34

3.731

80,5

15.

Xã Liên Trường

 

   

16.

Xã Phù Hoá

3,47 3.625 1.044

17.

Xã Cảnh Hoá 7,76 4.494 579

18.

       

 

Toàn huyện:

450,70

105.463

234

 

Niên giám thống kê huyện Quảng Trạch năm 2014

[Trở về]