Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 
Ngày 15 tháng 7 năm 2021, tại Phòng họp UBND huyện Quảng Trạch, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) huyện Quảng Trạch tiến hành phiên họp lần thứ ba năm 2021, dưới sự chủ trì của Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thủy - Phó chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng BĐD HĐQTNHCSXH huyện.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình hoạt động tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm; công tác kiểm tra giám sát của các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện; một số chủ trương, văn bản mới liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội do đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, thành viên Ban đại diện - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trình bày.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hậu quả lũ lụt năm 2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, NHCSXH huyện đã tích cực, chủ động trong công việc, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chỉ đạo Ngân hàng CSXH phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư nguồn vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Tổng nguồn vốn tín dụng đến 30/06/2021 đạt trên 502 tỷ đồng, tăng trên 17 tỷ đồng so với 31/12/2020. Trong 6 tháng đầu năm, nguồn vốn Ngân sách huyện ủy thác cho NHCSXH huyện để cho vay đạt 1.500 triệu đồng, đưa số dư nguồn vốn Ngân sách huyện lên 4.381 triệu đồng. Tổng nguồn vốn huy động từ các tổ chức cá nhân đạt 75.091 triệu đồng, đạt 94,3% so với kế hoạch năm, tăng so đầu năm 6.439 triệu đồng.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến ngày 30/06/2021 đạt 498.974 triệu đồng, với gần 12 ngàn hộ đang còn dư nợ, tăng gần 10 tỷ đồng so với 31/12/2020. Nợ xấu là 1.067 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,21%. Số dư tiền gửi tổ viên thông qua Tổ là 32.133 triệu đồng; có 288/288 tổ TK&VV có tiền gửi, với số hộ gửi tiết kiệm đạt gần 99,52%.

Trong 6 tháng đầu năm đã cho vay 86.233 triệu đồng, với 2.222 lượt hộ vay, từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH huyện đã giúp cho hơn 12 ngàn hộ dân trên địa bàn được vay vốn, phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho người lao động thiếu việc làm được vay vốn để tăng thu nhập, hơn 5 ngàn hộ dân vay vốn nước sạch và vệ sinh môi trường để cải tạo, nâng cấp công trình…

Hội nghị cũng đã được quán triệt nội dung một số Chỉ thị, văn bản mới như: Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19...

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diệnHĐQT NHCSXH huyện phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đề nghị các thành viên Ban đại diện HĐQT cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình trong lãnh, chỉ đạo. Đối với NHCSXH huyện cần tích cực tham mưu cho Ban đại diện các văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của NHCSXH trên các mặt hoạt động, phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu đã đề ra.

Thu Nga - NHCSXH huyện Quảng Trạch