Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quảng Trạch 

       Ngày 10/5/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1283/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quảng Trạch. UBND huyện Quảng Trạch đăng tải công khai để các tổ chức, cá nhân được biết.

Xem tại đây:

- Phụ lục