KH Thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân 

Thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Kế hoạch số 2237/KH-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Kịp thời tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân.
- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; sự chủ động, tích cực của các ngành, các cấp đảm bảo nguồn lực, triển khai đồng bộ, hiệu quả trong công tác PBGDPL trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn huyện.
2. Yêu cầu
- Bảo đảm tính khả thi, kế thừa, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, hướng mạnh về cơ phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phù hợp với yêu cầu triển khai công tác PBGDPL trong tình hình mới.
- Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng công tác PBGDPL góp phần đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong giai đoạn mới; gắn công tác PBGDPL với xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận số 80-KL/TW nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị triển khai công tác PBGDPL
a) Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận số 80-KL/TW bằng hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân trên địa bàn huyện.
b) Phát huy vai trò, xác định trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL và hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác PBGDPL; kết hợp PBGDPL với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.
- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý I/2021.
2. Lựa chọn nội dung và đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn
a) Lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn và nhu cầu tìm hiểu pháp luật thực tế của cán bộ và Nhân dân trong huyện. Thông tin, đúng đắn, kịp thời, đầy đủ ngay từ khi soạn thảo các vấn đề có tác động lớn đến xã hội, các vấn đề được xã hội quan tâm để tạo sự đồng thuận cao trong thực thi chính sách.
b) Đổi mới, đa dạng hóa hình thức, cách thức PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác PBGDPL.
c) Nâng cao chất lượng các hoạt động đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.
d) Phát huy vai trò Trang thông tin điện tử huyện trong việc xây dựng và phát triển các chuyên trang, chuyên mục về tuyên truyền, PBGDPL; đăng tải, cung cấp thông tin về pháp luật, giải đáp, tư vấn, hướng dẫn thực hiện pháp luật chuyên ngành; đối thoại chính sách pháp luật.
e) Chú trọng nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật bảo đảm đủ điều kiện để ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong PBGDPL; xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của Chuyên mục PBGDPL trên Trang thông tin điện tử của huyện để tích hợp thông tin, tài liệu phục vụ công tác PBGDPL; gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 -2021”.
g) Đổi mới công tác PBGDPL trong nhà trường, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Triển khai có chất lượng các hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp.
- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
3. Tổ chức triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở có trọng tâm, trọng điểm
a) Tổ chức thực hiện PBGDPL hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò chủ trì của Phòng Tư pháp và sự tham gia, vào cuộc của các cơ quan, đơn vị và đoàn thể cấp huyện; lồng ghép với hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng và các phong trào vận động Nhân dân tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại. Lồng ghép, phát huy vai trò hỗ trợ của các thiết chế văn hóa, thông tin tham gia PBGDPL ở cơ sở.
b) Cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chủ động trong tìm hiểu và gương mẫu trong thực thi pháp luật. Cán bộ, công chức gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với việc thông tin, phổ biến pháp luật tới Nhân dân; vận dụng kỹ năng dân vận khéo trong PBGDPL, gắn PBGDPL với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời, vận động, khuyến khích công dân tìm hiểu, sử dụng, chấp hành, tuân thủ pháp luật.
c) Gắn công tác PBGDPL với việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Xác định ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn là điều kiện để đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
d) Ưu tiên nguồn lực PBGDPL cho các nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện; các cơ quan Trung ương, cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
4. Tổ chức và tuyên truyền Ngày Pháp luật 9/11 hằng năm đúng ý nghĩa là “tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan Trung ương, cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
5. Tăng cường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL
a) Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện; đổi mới hoạt động của ngành Tư pháp, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về PBGDPL.
b) Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức thực hiện công tác PBGDPL; tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ này bảo đảm hoạt động chất lượng, hiệu quả, chủ động tham mưu triển khai PBGDPL đáp ứng và phù hợp với yêu cầu thực tế.
c) Tiếp tục rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp; chỉ công nhận, duy trì hoạt động đối với báo cáo viên pháp luật huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã thực sự có năng lực và hoạt động thực chất. Đồng thời, phát huy tốt vai trò nòng cốt của đội ngũ báo cáo viên pháp luật huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, hòa giải viên ở cơ sở; giáo viên dạy môn giáo dục công dân; các biên tập viên, phóng viên chuyên đề pháp luật trong công tác PBGDPL. Có chính sách hợp lý, động viên, khuyến khích, huy động đội ngũ này tham gia PBGDPL.
d) Thu hút đội ngũ cán bộ, công chức có kỹ năng, trình độ tham gia PBGDPL cho Nhân dân, hướng tới coi đây là lực lượng nòng cốt để thực hiện công tác này.
- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan Trung ương, cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
6. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL
a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý tạo điều kiện, có chính sách khuyến khích cụ thể, phù hợp để huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tham gia, hỗ trợ triển khai công tác PBGDPL.
b) Huy động các doanh nghiệp, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia thông tin, phổ biến, tư vấn, giải đáp pháp luật cho Nhân dân.
- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan Trung ương, cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã và các tổ chức, cá nhân liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
7. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác PBGDPL
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận chỉ đạo, hướng dẫn cho thành viên, hội viên của tổ chức mình trực tiếp tham gia PBGDPL; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ này góp phần nâng cao chất lượng PBGDPL; vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng, phản biện, giám sát thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có các văn bản, chính sách về PBGDPL. Đổi mới hình thức PBGDPL, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung PBGDPL trên mạng xã hội, mạng viễn thông nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL. Phối hợp với Phòng Tư pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
8. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL
a) Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL
Thường xuyên tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện, động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích, đóng góp trong công tác PBGDPL. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL, tập trung xây dựng các mô hình điểm và nhân rộng mô hình điểm, có hiệu quả phù hợp thực tiễn. Tổng kết thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và các Đề án về PBGDPL trong Chương trình. Tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL năm 2012.
b) Xác định kết quả triển khai công tác PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
- Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan Trung ương, cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã và các tổ chức, cá nhân liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
III. KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được ngân sách địa phương đảm bảo. việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Hằng năm, phòng Tư pháp lập dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính thẩm định, tổng hợp trình UBND huyện xem xét phê duyệt.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện
Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể huyện, các cơ quan Trung ương, cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND huyện tình hình triển khai và kiến nghị, đề xuất các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện Kế hoạch đồng bộ, hiệu quả.
2. Phòng Tài chính
Trên cơ sở dự toán kinh phí của phòng Tư pháp, tiến hành thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
3. Các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện; các cơ quan Trung ương, cấp tỉnh đóng trên địa bàn
Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; bố trí cán bộ và kinh phí để thực hiện công tác PBGDPL; chịu trách nhiệm chính trong việc phổ biến và thực hiện văn bản pháp luật do bộ, ngành dọc ở Trung ương ban hành hoặc chủ trì dự thảo trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; chủ động phối hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức triển khai PBGDPL cho cán bộ và Nhân dân.
4. Ủy ban nhân dân các xã
Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch bảo đảm chất lượng, hiệu quả và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai công tác PBGDPL tại địa phương thuộc phạm vi quản lý.
5. Đề nghị các cơ quan, đơn vị
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể tăng cường phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức; gắn PBGDPL với việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động quần chúng do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động.
- Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện tăng cường chỉ đạo việc PBGDPL các quy định của pháp luật thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn huyện.
- Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Roòn phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai, nhân rộng các mô hình hay cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL; đồng thời thường xuyên phát động quần chúng Nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc.
6. Chế độ thông tin, báo cáo.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổng hợp báo cáo gửi về UBND huyện (qua phòng Tư pháp) định kỳ hàng năm (trước ngày 07/11).
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tải về: Tại đây