Lịch công tác tuần của Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện từ ngày ngày 22/2/2021 đến ngày 26/2/2021 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021)

 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 22/02/2021

Sáng

 

Đ/c Hải; Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

Đ/c Hải: Hội ý phân bổ Đại biểu HĐND huyện.

 

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 3

23/02/2021

Sáng

Đ/c Hải; Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ 4

Ngày

24/02/2021

Sáng

Đ/c Hải; Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

Đ/c Hải; Đ/c Huyên: Hội nghị thẩm tra của Ban KTXH.

 

Đ/c Hùng: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

Ngày

25/02/2021

Sáng

Đ/c Hải: Hội nghị Đảng ủy.

 

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Chiều

Đ/c Hải: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

Ngày

26/02/2021

Sáng

Đ/c Hải; Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Dự Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện.

Chiều

Đ/c Hải: Đi cơ sở.

 

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 7

Ngày

27/02/2021