KH Thực hiện Đề án " Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng , chống tra tấn " trên địa bàn huyện Quảng Trạch năm 2021 
 Xem chi tiết: Tại đây