Luật xử lý vi phạm hành chính 
 Xem chi tiết: Tại đây