Thông báo đấu giá QSD đất (điều chỉnh TB số 21/TB-ĐGTH) ) 
 Xem chi tiết: Tại đây