Lịch công tác tuần của Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện từ ngày ngày 14/12/2020 đến ngày 19/12/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 19/12/2020)

 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 14/12/2020

Sáng

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

Đ/c Hải: Hội ý Thường trực.

 

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 3

15/12/2020

Sáng

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ 4

Ngày

16/12/2020

Sáng

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Kỳ họp thứ 17 HĐND huyện (cả ngày).

Thứ 5

Ngày

17/12/2020

Sáng

Đ/c Hải: Họp tại cơ quan.

 

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

Ngày

18/12/2020

Sáng

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

Đ/c Hải: Đi cơ sở.

 

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 7

Ngày

19/12/2020