Lấy ý kiến góp ý về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 
 

Phụ lục 1

Phụ lục 2