Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2020 
 

Xem chi tiết: Tại đây