Thông báo đấu giá QSD đất tại xã Quảng Kim và Quảng Phú 
 Xem chi tiết: Tại đây