Công điện của Chủ tịch UBND huyện về phòng, chống bão số 5