Thông báo đấu giá QSD đất đối với 15 thửa đất tại xã Quảng Tùng