Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2020 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020)

 

 

 

 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

24/8/2020

Sáng

Đ/c Mai: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Hội ý công việc tại cơ quan.

Thứ 3

Ngày

25/8/2020

 

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan. (Cả ngày)

Thứ 4

Ngày

26/8/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan.

Đ/c Hải: Đi công tác tại Đồng Hới.

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan. 

Thứ 5

Ngày

27/8/2020

 

Đ/c Mai, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan. (Cả ngày)

 

Đ/c Hải: Đi cơ sở. (Cả ngày)

Thứ 6

Ngày

28/8/2020

 

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan. (Cả ngày)

 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN