Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện từ ngày 03/8 đến ngày 07/8/2020 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020)

 

 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

03/8/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Hội ý đầu tuần

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

04/8/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

05/8/2020

Sáng

Đ/c Mai:  Đi kiểm tra cơ sở

 

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

06/8/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai:  Đi kiểm tra cơ sở

 

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày

07/8/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Họp Thường trực HĐND huyện.

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN