Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và Phó Ban chuyên trách HĐND huyện từ ngày 20/7 đến ngày 24/7/2020 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH

HĐND HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

20/7/2020

Sáng

Đ/c Mai, đ/c Hải, đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, đ/c Hải, đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

21/7/2020

Sáng

Đ/c Mai: Dự hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 huyện Quảng Trạch

Đ/c Hải, đ/c Hùng: Dự Hội nghị TXCT với Đại biểu HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND huyện tại xã Quảng Tùng

Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, đ/c Huyên: Dự Hội nghị TXCT với Đại biểu HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND huyện tại xã Liên Trường

Đ/c Hải, đ/c Hùng: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

22/7/2020

Sáng

Đ/c Mai, đ/c Hải, đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Thăm các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đ/c Hải: Đi cơ sở

Đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

23/7/2020

Sáng

Đ/c Mai: Dự hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến tại tỉnh

Đ/c Hải, đ/c Hùng: Dự kỳ họp HĐND xã Cảnh Dương

Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải, đ/c Hùng: Dự kỳ họp HĐND xã Cảnh Dương

Thứ 6

Ngày

24/7/2020

Sáng

Đ/c Mai: Dự kỳ họp HĐND xã Quảng Xuân

Đ/c Hải, đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Đi cơ sở

Đ/c Hải, đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN