Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2020 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

06/7/2020

Sáng

Đ/c Mai, đ/c Hải: Dự Hội nghị cốt cán toàn huyện

Đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Lưu

Đ/c Hải, đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

07/7/2020

Sáng

Đ/c Mai: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Lưu (cả ngày)

Đ/c Hải: Dự kỳ họp HĐND tỉnh (cả ngày)

Đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

08/7/2020

Sáng

Đ/c Mai: Dự kỳ họp HĐND tỉnh (cả ngày)

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Hải: Hội nghị Ban KT-XH huyện

Đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

09/7/2020

Sáng

Đ/c Mai, đ/c Hải: Dự kỳ họp HĐND tỉnh

Đ/c Hùng: Tiếp công dân (cả ngày)

Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Dự kỳ họp HĐND tỉnh

Đ/c Hải, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày

10/7/2020

Sáng

Đ/c Mai, đ/c Hải, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hùng: Dự họp HĐND xã Quảng Thạch

Chiều

Đ/c Mai, đ/c Hải, đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN