Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

29/6/2020

Sáng

Đ/c Mai, đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải: Dự kỳ họp HĐND xã Quảng Xuân

Chiều

Đ/c Mai: Họp Thường vụ Đảng ủy cơ quan

Đ/c Hải, đ/c Hùng, đ/c Huyên: Dự kỳ họp HĐND xã Quảng Hợp

Thứ 3

Ngày

30/6/2020

Sáng

Đ/c Mai, đ/c Hải: Hội ý Thường trực chuyên trách HĐND huyện

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Họp Ban chấp hành Đảng ủy cơ quan

Đ/c Hải: Kiểm tra thực tế công trình quỹ đất

Đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

01/7/2020

Sáng

Đ/c Mai, đ/c Hải, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hùng: Dự HN thẩm tra của Ban Pháp chế trước kỳ họp thứ 14

Chiều

Đ/c Mai: Dự hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Đ/c Hải: Đi cơ sở

Đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

02/7/2020

Sáng

Đ/c Mai: Đi kiểm tra cơ sở

Đ/c Hải, đ/c Huyên: Dự HN thẩm tra của Ban KT-XH trước kỳ họp thứ 14

Đ/c Hùng: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Dự họp tại Tòa án nhân dân huyện

Đ/c Hải, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hùng: Dự HN thẩm tra của Ban Pháp chế trước kỳ họp thứ 14

Thứ 6

Ngày

03/7/2020

Sáng

Đ/c Mai: Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Đ/c Hải, đ/c Huyên: Dự HN thẩm tra của Ban KT-XH trước kỳ họp thứ 14

Đ/c Hùng: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải: Dự kỳ họp HĐND xã Quảng Tùng

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN