Quảng Trạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020 
 Ngày 5 tháng 06 năm 2020, Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Trạch tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 5 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6. Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

Trong 05 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế-xã hội của huyện Quảng Trạch cơ bản ổn định và có bước tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hiện nay, các địa phương đã tiến hành gieo cấy 3.400 ha lúa vụ Hè Thu. Đàn gia cầm phát triển và tăng trưởng ổn định. Tổng sản lượng thủy, hải sản nuôi trồng và đánh bắt đạt gần 5.160 tấn, tăng 7,11% so với cùng kỳ. Những tháng đầu năm, toàn huyện đã trồng được trên 780ha rừng sản xuất; giá trị cong nghiệp ước thực hiện được trên 692 tỷ đòng; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước thực hiện được trên 1.238 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt trên 103 tỷ đồng. Xây dựng nông thôn mới đạt 286 tiêu chí. Công tác phòng, chống dịch Covid tiếp tục được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các trường học ổn định công tác giảng dạy và học tập sau thời gian nghỉ dịch. Đến nay, huyện Quảng Trạch đang tiến hành rà soát, thẩm định danh sách đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ do đại dịch Covid - 19 theo Nghị định số 42/NQ-CP của Chính phủ. Lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các phòng, ban, đơn vị đã tập trung thảo luận một số vấn đề còn tồn tại trong thời gian qua, cũng như đề xuất một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6. Trong đó, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị chỉ đạo các địa phương tập trung chăm sóc diện tích lúa Hè Thu cũng như có các biện pháp phòng chống hạn cho cây lúa và các loại cây trồng. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản, khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Tăng cường kiểm tra đôn đốc cơ sở, đẩy mạnh triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cần có các giải pháp cụ thể trong việc triển khai hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình đề ra. Đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thu - chi ngân sách theo kế hoạch đề ra. Triển khai các biện pháp ổn định, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid - 19. Tăng cường công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh theo mùa, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tinh hình mới. Kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách cho các đôi tượng theo quy định, cùng nhiều nội dung liên quan khác.
                                                 Minh Ánh
                                      Đài TT - TH Quảng Trạch