Tài liệu tập huấn theo Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 05/6/2020 
 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Một cửa:

 https://drive.google.com/drive/folders/1BouBWWIQwX_fi7Fd6xdfDncuif0ZIJW3?usp=sharing

- Hướng dẫn gửi, nhận, xử ký và ký số văn bản trên Hệ thống QLVB&ĐH

 + Phần mềm hỗ trợ ký số:

 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w-bv_oKV7ta10Jng2-pgHYC7CfdIBv3s  

 + Tài liệu hướng dẫn:  

 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R0mRo15IJAzNU-wUg0nXG6Ocvb8griTZ  

 + Video hướng dẫn: 

https://drive.google.com/drive/folders/1PeGpeuyLPqzYGQCkUp6bMzpOm-XiPgN0?usp=sharing