Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện từ ngày 01/6 đến ngày 6/6/2020 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 6/6/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

01/6/2020

Sáng

Đ/c Mai, đ/c Hải, đ/c Hùng, đ/c Huyên: Hội ý cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại xã Quảng Thạch

Đ/c Hải: Làm việc với Đảng ủy xã Quảng Châu

Đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

02/6/2020

Sáng

Đ/c Mai: Dự Đại hội Đảng bộ khối Mặt trận huyện Quảng Trạch

Đ/c Hải, đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Làm việc tại xã Quảng Thạch

Đ/c Hải, đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

03/6/2020

Sáng

Đ/c Mai: Họp BTV Huyện ủy

Đ/c Hải: Duyệt báo cáo Đại hội Đảng bộ xã Quảng Châu, Quảng Hợp

Đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Đi cơ sở

Đ/c Hải: Làm việc với Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Tùng

Đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

4/6/2020

Sáng

Đ/c Mai, đ/c Hải, đ/c Huyên: Dự HN tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Phương

Đ/c Hùng: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, đ/c Hải, đ/c Hùng: Dự HN tiếp xúc cử tri tại xã Cảnh Dương

Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày

5/6/2020

Sáng

Đ/c Mai: Làm việc tại xã Quảng Thạch

Đ/c Hải, đ/c Hùng, đ/c Huyên: Dự HN thường kỳ tháng 5 UBND huyện

Chiều

Đ/c Mai: Đi kiểm tra Đại hội cơ sở

Đ/c Hải: Làm việc tại xã Quảng Tùng

Đ/c Hùng, đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày

6/6/2020

 

 

Đ/c Mai: Họp BTV Huyện ủy

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND