Thông báo Quy chế xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch năm 2020 
 Ngày 07/5/2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 919/QĐ-UBND, về Quy chế xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch năm 2020. 
 Chi tiết Quyết định 919/QĐ-UBND: Tại đây