Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

16/3/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Làm việc với Ban Thường vụ xã Quảng Tiến

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

17/3/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải, Đ/c Hùng: Đi cơ sở

Chiều

Đ/c Mai: Dự với Ban Chỉ đạo Đại hội Vùng Trung tại xã Quảng Tiến

Đ/c Hải, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hùng: Đi cơ sở

Thứ 4

Ngày

18/3/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hùng: Đi cơ sở (cả ngày)

Chiều

Đ/c Mai: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải, Đ/c Huyên: Thẩm định các Dự án phát triển quỹ đất

Thứ 5

Ngày

19/3/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải: Dự Hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị tại Huyện ủy

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hùng: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải, Đ/c Huyên: Họp Ban Kinh tế - Xã hội

Thứ 6

Ngày

20/3/2020

Sáng

Đ/c Mai: Làm việc tại xã Quảng Thạch

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải: Đi cơ sở

VĂN PHÒNG HĐND&UBND