Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2019 
>>> Xem chi tiết tại đây: Thông báo số 27/TB-UBND và Danh sách kèm theo