Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện từ ngày 02/3 đến ngày 06/3/2020 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

02/3/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Hội ý cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

03/3/2020

Sáng

Đ/c Mai: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày

04/3/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Làm việc với Tiểu ban Đảm bảo đại hội

Đ/c Hải: Đi cơ sở

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày

05/3/2020

Sáng

Đ/c Mai: Làm việc tại xã Quảng Lưu

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải: Đi cơ sở

Thứ 6

Ngày

06/3/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Dự Hội nghị thường kỳ tháng 2/2020 của UBND huyện

VĂN PHÒNG HĐND&UBND