Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch năm 2020 
 >>> Xem nội dung chi tiết tại đây: Thông báo số 23/TB-UBND