Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch năm 2020 

>>> Xem nội dung chi tiết tại đây:

- Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND huyện Quảng Trạch về ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch năm 2020;

- Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch năm 2020;

- Biểu số 01: Tổng hợp số lượng người làm việc và nhu cầu xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020;

- Biểu số 02: Tổng hợp vị trí việc làm, điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020.

- Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch năm 2020.