Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2020 

Ngày 27/02/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Phan Thanh Dũng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí đã được nghe đồng chí Nguyễn Đình Tuận - TVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị huyện giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2020, gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Dũng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2020 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy; Mặt trận và các đoàn thể huyện tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của chuyên đề năm 2020 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, hoàn thành trong tháng 3-2020. Các nội dung học tập chú ý, liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt; đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2020, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình với nhiều nội dung sát với thực tiễn, có chất lượng và có sức lan tỏa trong học tập và làm theo.
                                                Nguyễn Thanh Định