Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND từ ngày 17/2 đến ngày 21/2/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

17/02/2020

Sáng

Đ/c Mai: Họp Ban chấp hành Đảng ủy cơ quan

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

18/02/2020

Sáng

Đ/c Mai: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (cả ngày)

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại xã Quảng Châu, Cảnh Dương

Chiều

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại xã Quảng Đông

Thứ 4

Ngày

19/02/2020

 

Đ/c Mai: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Dự làm việc với Đoàn giám sát Quốc hội

Thứ 5

Ngày

20/02/2020

Sáng

Đ/c Mai: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại xã Quảng Kim

Chiều

Đ/c Mai: Dự HN Tổng kết xây dựng Đảng tại xã Quảng Thạch

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại xã Quảng Hợp

Thứ 6

Ngày

21/02/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải: Dự Hội nghị Tổng kết xây dựng Đảng tại Huyện ủy

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG HĐND&UBND