Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Bảo hiểm xã hội tại Bộ phận Một cửa huyện 
 Văn phòng HĐND và UBND huyện Quảng Trạch thông báo: Kể từ ngày 17/02/2020, Bộ phận Một cửa huyện sẽ tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
 Xem chi tiết: Tại đây