Cơ quan Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 

Ngày 13/02/2020, Cơ quan Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đồng chí Phan Thanh Dũng- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan Huyện ủy năm 2019; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua trong các bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo thu chi tài chính Công đoàn; Báo cáo công khai tài chính Cơ quan năm 2019; dự toán kinh phí năm 2020; báo cáo bổ sung, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ. Năm 2019, cơ quan Huyện ủy có 35 đồng chí đạt LĐTT, 1 dồng chí CSTĐ cấp tỉnh, 7 đồng chí đạt CSTĐ cơ sở, 01 đơn vị đạt Cờ thi đua, nhiều tập thể và cá nhân được BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh các ban Tỉnh ủy, UBND huyện tặng bằng khen, giấy khen các loại. Hội nghị cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến của các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.
Phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục các mặt còn hạn chế trong năm qua, hội nghị thảo luận thông qua Nghị quyết, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 như sau: Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị; Nghị quyết của Đảng, của các cấp công đoàn đến các đoàn viên công đoàn; tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo tổ chức tốt đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy và tham mưu tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXV nhiệm kỳ 2020-2025. Phát động và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, cải cách hành chính và cuộc vận động như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi", “ Lao động sáng tạo"; phong trào “ xây dựng cơ quan văn hóa,… Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện pháp luật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn; đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…    

                                                                              Nguyễn Thanh Định