Lịch công tác tuần của các Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Ban chuyên trách HĐND từ ngày 10/2 đến ngày 14/2/2020 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND VÀ CÁC PHÓ BAN CHUYÊN TRÁCH HĐND

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày

10/02/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải: Dự Lễ công bố Quyết định thành lập xã Liên Trường

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày

11/02/2020

Sáng

Đ/c Mai: Dự Lễ giao nhận quân tại Ban chỉ huy Quân sự huyện

Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hải, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Dự kỳ họp HĐND xã Liên Trường

Thứ 4

Ngày

12/02/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hải: Dự Hội nghị cốt cán Đảng ủy cơ quan

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Hải: Đi công tác tại Thành phố Đồng Hới

Thứ 5

Ngày

13/02/2020

Sáng

Đ/c Mai, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Tiếp công dân

Đ/c Hải: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai, Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Tiếp công dân

Đ/c Hải: Đi cơ sở

Thứ 6

Ngày

14/02/2020

Sáng

Đ/c Mai: Dự họp tại Huyện ủy

Đ/c Hải: Làm việc với Thường trực HĐND các xã Vùng Roòn

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đ/c Mai: Đi cơ sở

Đ/c Hùng, Đ/c Huyên: Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG HĐND&UBND